ALGEMENE VOORWAARDEN  

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Angelique de Blij haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Angelique de Blij heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Angelique de Blij zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Angelique de Blij.

1.3 Angelique de Blij: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71328971 levert Angelique de Blij diensten op het gebied van (persoonlijke) coaching en workshops.

1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Angelique de Blij haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Angelique de Blij kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, (persoonlijke) coaching, workshops verricht door en overeenkomsten gesloten met Angelique de Blij.

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 Angelique de Blij behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van Angelique de Blij zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) klant of opdrachtgever is verstrekt. De klant of opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Angelique de Blij is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Angelique de Blij zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Angelique de Blij te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Angelique de Blij niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Angelique de Blij, door het schriftelijk en/of per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte of door aanmelding en directe (deel) betaling via de website. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Angelique de Blij uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de klant of opdrachtgever wordt geacht aan Angelique de Blij, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Angelique de Blij een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de klant of opdrachtgever, zal Angelique de Blij de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de klant of opdrachtgever. Klant of opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 Angelique de Blij zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Angelique de Blij niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Alle aanbiedingen van Angelique de Blij hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen (tenzij anders aangegeven) vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Angelique de Blij is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Angelique de Blij zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

7.1 In de offerte van Angelique de Blij staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Angelique de Blij voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

7.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief 21% BTW (tenzij anders aangegeven) en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 8. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

8.1 Betaling door de klant of opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

8.2 Bij overeengekomen deelbetalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. De overige deelbetalingen zullen door de klant of opdrachtgever worden voldaan tenzij anders overeengekomen.

8.3 Indien de betaling niet is voldaan binnen de gestelde betaaltermijn, is de klant of opdrachtgever in verzuim en is zij aan Angelique de Blij over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Angelique de Blij worden opgeschort, dit zonder dat Angelique de Blij dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Angelique de Blij in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

8.4 Is de klant of opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Angelique de Blij of schiet de klant of opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Angelique de Blij te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

ARTIKEL 9. ANNULERINGSVOORWAARDEN

9.1 Opdrachtgever heeft recht op 14 dagen bedenktijd na ontvangst van de opdrachtbevestiging voor de workshop. Binnen deze bedenktijd kan de workshop zonder opgaaf van reden kosteloos worden geannuleerd.

Opdrachtgever annuleert de workshop schriftelijk door een e-mail te sturen naar: info@angeliquedeblij.nl t.a.v. Angelique de Blij. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd van de verzonden e-mail, dus de datum waarop de schriftelijke annulering is verstuurd door opdrachtgever.

9.2 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Angelique de Blij toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Annuleren tot 2 maanden voor aanvang, 10% van de overeengekomen prijs.
 • Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang, 20% van de overeengekomen prijs
 • Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang, 50% van de overeengekomen prijs
 • Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang, 100% van de overeengekomen prijs

  Annuleren tot 2 maanden voor aanvang

   9.3 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Angelique de Blij toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:9.3 Indien de klant of opdrachtgever door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan zijn/haar plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Angelique de Blij. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan klant of opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

   9.4 Indien daartoe door Angelique de Blij voldoende reden aanwezig wordt geacht kan Angelique de Blij besluiten (een gedeelte van) de opdracht op een andere locatie en/of datum te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is medegedeeld. Bij datumwijziging van de opdracht is de opdrachtgever geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt. De opdrachtgever kan in dat geval de opdracht kosteloos annuleren en ontvangt per ommegaande de reeds betaalde opdrachtsom terug.

   9.5 Er gelden afwijken de annuleringsvoorwaarden voor online programma’s en offline activiteiten. Deze programma’s en activiteiten kunnen na aankoop niet geannuleerd worden en er is geen mogelijkheid voor restitutie van het aankoopbedrag. De deelnemer heeft wel de mogelijkheid, nadat er vooraf schriftelijk toestemming is verkregen van Angelique de Blij, om de plek over te dragen aan een andere deelnemer. 

   ARTIKEL 10. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

   10.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

   10.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

   ARTIKEL 11. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

   11.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

   11.2 Indien door de klant of opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door klant of opdrachtnemer, heeft Angelique de Blij desalniettemin recht op betaling conform artikel 9 lid 2. 

   11.3 Angelique de Blij mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Angelique de Blij houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

   11.4 Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Angelique de Blij tijdelijk onmogelijk is, zoals ingeval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, of er niet voldoende deelnemers zijn voor het betreffende workshop, heeft de klant of opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden zonder annuleringskosten verschuldigd te zijn.

   ARTIKEL 12. OVERMACHT

   12.1 Angelique de Blij is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

   12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Angelique de Blij geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Angelique de Blij niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in de organisatie van Angelique de Blij of van derden daaronder begrepen. Angelique de Blij heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Angelique de Blij haar verbintenis had moeten nakomen.

   12.3 Angelique de Blij kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de opdracht niet binnen 3 maanden hervat kan worden, zal Angelique de Blij zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien er binnen 3 maanden geen derden beschikbaar zijn, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever.

   12.4 Voor zoveel Angelique de Blij ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Angelique de Blij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. Indien de opdrachtsom middels (gedeeltelijke) vooruitbetaling is voldaan, zal Angelique de Blij de niet nagekomen opdracht in mindering brengen op de opdrachtsom en het saldo per ommegaande crediteren aan opdrachtgever.

   ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

   13.1 Angelique de Blij is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Angelique de Blij geleverde zaken en/of diensten.

   13.2 Daarnaast is Angelique de Blij nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Angelique de Blij rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

   ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

   14.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Angelique de Blij voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Angelique de Blij. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Angelique de Blij. Op alle door Angelique de Blij ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

   14.2 Geluids- en beeld opnames die gemaakt zijn voor of tijdens sessies, consulten, workshops zijn enkel voor persoonlijk gebruik en dienen in geen enkel geval gedeeld te worden met derden of op enig andere wijze naar buiten gebracht, dan wel gepubliceerd te worden.

   ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

   15.1 Angelique de Blij is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar klant of opdrachtgever is bekend geworden. Angelique de Blij houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar klant of opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de klant of opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

   ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN EN UITSLUITING DEELNAME

   16.1 Angelique de Blij behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de klant of opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Angelique de Blij.

   16.2 Deelnemers aan een workshop zijn verplicht om bijzonderheden over lichamelijke en/of geestelijke gezondheid te vermelden bij aanmelding. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld (zie tevens artikel 15). Angelique de Blij kan op grond van de verstrekte medische gegevens besluiten de deelnemer niet toe te laten tot de workshop. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de klant of opdrachtgever. Het reeds betaalde aankoopbedrag zal door Angelique de Blij worden gerestitueerd.

   16.3 Voor alle zaken / bepalingen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

   16.4 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

   ARTIKEL 17. KLACHTEN REGELING

   17.1 Definities:

   1. Angelique de Blij, Chroomweg 11, 7335 DD Apeldoorn.
   2. Klager: een deelnemer aan een cursus of opleiding van de Angelique de Blij.
   3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de cursus de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.

   17.2 Indienen van een klacht:

   1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van de Angelique de Blij. Mail je klacht naar: info@angeliquedeblij.nl t.a.v. Angelique de Blij.
   2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

   17.3 Behandeling van de klacht:

   1. De directie bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen één week.
   2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
   3. Binnen ten hoogste vier weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.
   4. Is er een langere tijd nodig om de klacht nader te onderzoeken dan wordt de klager hiervan binnen die vier weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt gemotiveerd. De directie geeft een indicatie van wanneer verwacht mag worden dat er uitsluitsel wordt gegeven.
   5. De directie zal de klacht vertrouwelijk behandelen.

   17.4 Afhandeling:

   De klachten worden geregistreerd door Angelique de Blij en worden gedurende een periode van twee jaar bewaard.

   17.5 Geschillenregeling:

   1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
   2. Geschillen tussen de opdrachtgever en de Angelique de Blij over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de Angelique de Blij te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de opdrachtgever als door de Angelique de Blij aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op: www.degeschillencommissie.nl.
   3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien opdrachtgever de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 bij de Angelique de Blij heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
   4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
   5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
   6. Wanneer opdrachtgever een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is de Angelique de Blij aan deze keuze gebonden.
   7. Wanneer de Angelique de Blij een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet de Angelique de Blij de opdrachtgever eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of de opdrachtgever daarmee akkoord gaat. De Angelique de Blij dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
   8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
   9. De consequenties die voortkomen uit het bindend advies van De geschillencommissie zal door de Angelique de Blij zo snel mogelijk worden afgehandeld.

   17.6 Ingangsdatum:

   Bovenstaande klachtenregeling gaat in op 07-08-2022